Захирамж 2013 он

ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлйин 29.1.6.г дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн  14
дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэнЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.  Эмэгтэйчүүдийн эрхийг  хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Сумын
эмэгтэйчүүдийн байгууллагад 200000 төгрөг /хоѐр зуун мянга/-ийн дэмжлэг
үзүүлсүгэй.
2.  Дээрх зардлыг Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргахыг Тамгын газрын
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Р.Даваадорж/-нд зөвшөөрсүгэй.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌    ┐
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Мөнгөлөг шагшуурга” цас
мөсний баярт оролцох ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч  Н.Цогоо        – Засаг даргын орлогч
Нарийн бичгийн дарга  Б.Галтуяа       – Бүжгийн багш
Гишүүд   Ч.Даваадорж       – Бүрэн дунд сургуулийн захирал
Ж.Пүрэвбаатар    – Эмнэлгийн эрхлэгч
Б.Алтангэрэл    – Байгаль орчны улсын байцаагч
Э.Алтангэрэл    – Байгаль хамгаалагч
Б.Цэрэнпил    – Бага ангийн багш
Л.Ганцоож     – Биеийн тамирын багш
М.Алтанхуяг     – Биеийн тамирын багш
2. Баярт оролцогчдыг бэлтгэл хангуулж, зохион байгуулалтай оролцуулахыг
ажлын хэсгийн ахлагч /Н.Цогоо/, нарийн бичиг /Б.Галтуяа/ -нд үүрэг болгосугай .
ДАРГА  С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌    ┐
Дайчилгааны бүлэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Дайны байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Дайчилгааны
тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын Онц чухал,
маш нууц 400/02 тоот удирдамжийг үндэслэн сумын батлан хамгаалах товчоог
байгуулах, бэлтгэлийг хангах зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.  Сумын "Дайчилгаа удирдах бүлэг"-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэй
байгуулсугай.
Дарга:   Сумын засаг дарга
Гишүүд:   Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч
Эрүүл мэндийн төийн эрхлэгч эмч
12 жилийн сургуулийн захирал
Соѐлын төвийн захирал
Улаантолгой багийн Засаг дарга
2.  Дайчилгааны даалгавартай зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангид оногдуулан
данслагдсан бэлтгэл офицер,  цэргийн үүрэгтэнг  1  дүгээр хавсралтаар, техникийн
бүртгэлийг 2 дугаар хавсралтаар, холбоочдын томилгоог 3 дугаар хавсралтаар,
Зарлан мэдээлэл явуулах бүдүүвчийг 4 дүгээр хавсралтаар, Дайчилгааны ажилд
оролцох бүрэлдэхүүний хооллох, амрах байрны  томилгоог 5 дугаар хавсралтаар,
дугаар хорооны орон нутгийн цэрэгт томилгоотой бүрэлдэхүүний нэрсийг 6 дугаар
хавсралтаар, дайчилгааны үед хороонд ажиллах автотехникийн томилгоог 7 дугаар
хавсралтаар тус тус баталсугай.
3.  Дайчилгааны үед хуулинд заасан эрх, үүргээ шуурхай хэрэгжүүлж
ажиллахыг дайчилгаа удирдах бүлэгт  үүрэг болгосугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Зөвлөл байгуулах тухай
Монгол Улсын  Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.8 дахь заалт, 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь
заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1.  Сумын Засаг даргын эрхлэх үйл ажиллагааны  хүрээнд хяналт тавьж
мэргэжил, арга зүйгээр хангах зорилгоор сумын Засаг даргын зөвлөлийг дараах
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Зөвлөлийн дарга: С.Баасандорж    – Засаг дарга
Нарийн бичгийн дарга: Р.Даваадорж     – Тамгын газрын дарга
Гишүүд: Н.Цогоо      – Засаг даргын орлогч  
М.Баатарсүрэн   – МЭҮТ-ийн дарга  
Ж.Пүрэвбаатар   – Хүн эмнэлгийн эрхлэгч
Ч.Даваадорж     – Бүрэн дунд сургуулийн захирал
Ч.Хархүү     – Соѐлын төвийн захирал
ДАРГА  С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Комисс томилох тухай
Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн
2.1 дэх заалтыг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Төсөвт байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө, бараа материалын 2013  оны
жилийн эцсийн тооллого явуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Комиссын дарга: Б.Цэдэнбал      – ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга   
Нарийн бичгийн дарга: Б.Нямаа     – Төрийн сангийн төлөөлөгч
Гишүүд: Р.Даваадорж      – Тамгын газрын дарга
Х.Отгонням      – Тамгын газрын нягтлан бодогч
Ж.Лхагвадорж   – Тамгын газрын нярав
Ж.Пүрэвбаатар   – Хүн эмнэлгийн эрхлэгч
Ч.Даваадорж     – Бүрэн дунд сургуулийн захирал
Б.Амарзаяа     – Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Ч.Хархүү     – Соѐлын төвийн захирал
Ц.Баттулга     – Сургуулийн нягтлан бодогч
Ч.Цэцэгмаа     – Хүн эмнэлгийн нягтлан бодогч
М.Нямцэцэг     – Цэцэрлэгийн нярав
Ц.Золзаяа     – Хүн эмнэлгийн нярав
Л.Нарангэрэл     – Сургуулийн нярав
М.Тогтох     – Соѐлын төвийн нярав
2. Тооллогын ажлыг 2013  оны 12 сарын 20-25-ны өдрийн хооронд явуулж эд
хөрөнгийг нэг бүрчлэн нүд үзэж тоолж, хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт,
хөрөнгүүдийг карталж таних тэмдэгтэй болгох, өмч эзэмших гэрээ хийсэн байдал,
агуулах, складын эмх цэгцийг шалган үзэж дүнг Засаг  даргын зөвлөлд
танилцуулахыг комиссын дарга /Б.Цэдэнбал/-нд үүрэг болгосугай.
3. Элэгдлийн болон ашиглалтын хугацаа дууссан, цаашид ашиглах
боломжгүй эд хөрөнгийн жагсаалт гарган өмч хамгаалах зөвлөлд уламжлан сумын
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн зохих
шийдвэр гаргуулахыг төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт даалгасугай.
ДАРГА  С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр       Дугаар _____      Улаантолгой
┌ ┐
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Агаарын тухай Монгол Улсын хуулийн 8 дугаар зүйлийн  8.1.1, 8.1.4, 8.1.5
дахь заалтууд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдрийн А-131 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтын 1.3 дахь заалтыг
тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ
1.  Сумын хэмжээнд агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг
явуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүгтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч:  Н.Цогоо     – Засаг даргын орлогч
Гишүүд:  Б.Алтангэрэл   – БОХ-ын Улсын байцаагч
Э.Алтангэрэл   – Байгаль хамгаалагч
Б.Баяржаргал   – Нийгмийн бодлогын ажилтан
Ш.Мөнгөнтуяа   – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням    – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван    – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар  – Давст багийн Засаг дарга
Ч.Ягаандорж   – Улаантолгой багийн Засаг дарга
2. Агаар  бохирдуулах эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг хугацаанд нь
чанартай зохион байгуулж үр дүнг 2013 оны 12 дугаар сарын 01-ний дотор аймгийн
Засаг даргын баталсан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөхийг ажлын хэсэг /Н.Цогоо/-нд
даалгасугай.
ДАРГА    С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____    Улаантолгой
┌    ┐
Тооллого явуулах тухай
Монгол Улсын Статистикийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь
заалт, Засгийн газрын 2003 оны 244 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. 2013 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг зохион
байгуулан явуулах комиссыг нэгдүгээр хавсралтаар, багуудад тооллого хийх
тоологч, мэдээллийг программд оруулах ажлын хэсгийг хоѐрдугаар хавсралтаар
баталсугай.
3. Мал тооллогын ажилд шаардагдах бензин шатахуунаар хангаж ажиллахыг
Тамгын газрын нягтлан бодогч /Х.Отгонням/-нд даалгасугай.
4.  Жилийн эцсийн  мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 2013 оны 12  дугаар
сарын  07-17  хооронд зохион байгуулж, малыг нэг бүрчлэн нүд үзэж тоолох,
тооллогын ажлыг хөдөө аж ахуйн тооллоготой уялдуулан тооллогыг заавар журмын
дагуу үнэн зөв мэдээллийг авч чанартай явуулж, тоологдох өрхийн 5 хувьд
хяналтын тооллого хийж, дүн мэдээг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан
аймагт тушаахыг комиссын нарийн бичгийн дарга /Н.Цогоо/-нд үүрэг болгосугай.
ДАРГА  С.БААСАНДОРЖ
Сумын Засаг даргын 2013 оны
..... дугаар сарын ....-ний өдрийн
.... дугаар захирамжийн I хавсралт
Комиссын дарга: С.Баасандорж   – Засаг дарга
Нарийн бичгийн дарга: Н.Цогоо     – Засаг даргын орлогч
Гишүүд: Б.Нямаа     – Төрийн сангийн төлөөлөгч
М.Баатарсүрэн  – Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга
Д.Түмэнхүү   – Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн
Б.Сугарбат   – Улсын бүртгэгч
Э.Алтангэрэл   – Байгаль хамгаалагч
Ж.Лхагвадорж   – Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн
Б.Алтангэрэл   – Байгаль орчны улсын байцаагч
Ш.Мөнгөнтуяа   – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням    – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван    – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар   – Давст багийн Засаг дарга
Ч.Ягаандорж   – Улаантолгой багийн Засаг дарга
Сумын Засаг даргын 2013 оны
..... дугаар сарын ....-ний өдрийн
.... дугаар захирамжийн II хавсралт
ЦЭЦЭГ ГОЛ БАГ
Тоологч:     Ш.Мөнгөнтуяа   – Багийн Засаг дарга
Х.Нямдорж     – Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга
Ч.Даваадорж   – Сургуулийн захирал
Т.Алтансүх      – Дүн бүртгэгч  
Л.Лхагвадорж   – Багийн хурлын тэргүүлэгч
Карт бичигч:   Ж.Лхагвадорж   – Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн
Х.Отгонням    – Тамгын газрын нягтлан бодогч
Б.Ариунтуяа   – Тамгын газрын ажилтан
Ш.Мөнгөнтуяа   – Багийн Засаг дарга
ХУЖИРТ БАГ
Тоологч:     П.Давааням     – Багийн Засаг дарга
Д.Мөнхбат      – Тамгын газрын оператор
Б.Алтангэрэл   – БОХУ-ын байцаагч
Д.Түмэнхүү     – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн  
Ж.Бямбаацэцэг   – Хүний бага эмч
Ч.Отгонбаяр   – Сургуулийн номын санч
Карт бичигч:   П.Давааням     – Багийн Засаг дарга
М.Баатарсүрэн   – Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн
Б.Нямаа     – Төрийн сангийн төлөөлөгч
А.Ариунболд   – Хужирт багийн иргэн
Б.Баяржаргал    – Нийгмийн бодлогын ажилтан
БАЯНХАЙРХАН БАГ
Тоологч:     М.Энхтайван  – Багийн Засаг дарга
Ц.Бадамсэрээжид  – Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга
Д.Баасанжав   – Хүний бага эмч
А.Туяа     – Татварын Улсын байцаагч
Л.Нарангэрэл   – Сургуулийн нярав
М.Тогтох     – Соѐлын төвийн хөгжмийн багш
Карт бичигч:   М.Энхтайван   – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
У.Батсуурь     – ИТХ-ын ажилтан
С.Чулуунсүх   – Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн
Б.Отгонбаатар   – Цэцэрлэгийн нягтлан бодогч
Ч.Цэцэгмаа    – Хүн эмнэлгийн нягтлан бодогч  
ДАВСТ БАГ
Тоологч:     Х.Дамдинбазар   – Багийн Засаг дарга
Э.Алтангэрэл   – Байгаль хамгаалагч  
Д.Гантулга     – Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга
Ц.Цэрэндаваа   – Мал эмнэлгийн жолооч
Б.Мэндсайхан  – Хүний бага эмч
Карт бичигч:   Х.Дамдинбазар   – Багийн Засаг дарга
Н.Цогоо     – Сумын Засаг даргын орлогч
Б.Байгалмаа   – Хаан банкны эдийн засагч
С.Чулуунсүх   – Нийгмийн халамжийн ажилтан
УЛААНТОГОЙ БАГ
Тоологч:     М.Ягаандорж  – Багийн Засаг дарга
С.Лууяа     – Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга
А.Лхамсүрэн   – Сургуулийн цахилгаанчин
н.Алтансарнай   – Хүний их эмч   
Карт бичигч:   Ч.Ягаандорж   – Багийн Засаг дарга
Ц.Баттулга     – Сургуулийн нягтлан бодогч
Б.Лхагвасүрэн   – Нийгмийн даатгалын байцаагч
С.Лууяа     – Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга
Д.Чулуунбаатар   – Төрийн банкны эрхлэгч
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____    Улаантолгой
┌ ┐
Аян зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.л  дэх  заалтыг үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ
НЬ:
1.  Иргэдийн эрх зүйн анхан шатны мэдээллийг  нэмэгдүүлэх зорилготой “Эрх
зүйн мэдээллийг иргэн бүрт” нэг сарын аяныг 2013 оны 11 дүгээр сарын 11 -нээс
эхлэн 2013 оны 12 дугаар сарын 11-ны хооронд зохион байгуулсугай.
2. Аяныг зохион байгуулан явуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй
байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч:   Р.Даваадорж   – Тамгын газрын дарга
Нарийн бичгийн дарга:   Б.Ариунтуяа   – Дотоод ажил, эрх зүйн мэргэжилтэн
Гишүүд:   Ц.Идэш     – ҮЭ-ийн хорооны дарга
Ж.Пүрэвбаатар   – Сум дундын хүн эмнэлгийн эрхлэгч
Ч.Даваадорж   – Бүрэн дунд сургуулийн захирал
Ч.Хархүү     – Соѐлын төвийн захирал
Б.Амарзаяа     – Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Багийн Засаг дарга нар
Тамгын газрын ажил хариуцсан мэргэжилтэнгүүд
3. Аяныг бүтээлчээр,  хүртээмжтэй  иргэдэд хүргэж ажиллахыг ажлын хэсэгт
үүрэг болгосугай.
ДАРГА      С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр      Дугаар _____      Улаантолгой
┌ ┐
Комисс томилох тухай
Монгол  улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн
гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлыг хүлээн авах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй
байгуулсугай.
Комиссын дарга: Н.Цогоо     – Засаг даргын орлогч
Гишүүдэд: Б.Нямаа     – Төрийн сангийн төлөөлөгч
Х.Отгонням   – Тамгын газрын нягтлан бодогч
Х.Камель      – Цагдаа
Ч.Ягаандорж    – Улаантолгой багийн Засаг дарга
2.  Засварын ажлыг гэрээний дагуу шаардлага ханган гүйцэтгэсэн байдалд
үнэлэлт дүгнэлт өгч гүйцэтгэлийг хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд санхүүжилтийг
шийдвэрлэхийг ажлын хэсэг /Н.Цогоо/, төрийн сангийн төлөөлөгч /Б.Нямаа/ нарт
үүрэг болгосугай.
3. Гэрэлтүүлгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж хамгаалж ажиллахыг сумын
цагдаа /Х.Камель/, Улаантолгой багийн Засаг дарга /Ч.Ягаандорж/ нарт үүрэг
болгосугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌    ┐
Шинжилгээ хийх тухай
“Монгол мал”  хөтөлбөрийн 3 дугаар зүйлийн 3.3.1.3 дахь заалт, Үйлдвэр
хөдөө аж ахуйн сайдын 2012 оны А/54, Мал эмнэлэг үржлийн газрын даргын 2013
оны А/53, аймгийн Хүнс хөдөө  аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийн газрын даргын 2013
оны А/34 тоот тушаалуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор  ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1.  Сумын нийт адуун сүрэгт Ям өвчний болон халдварт цус багадах  өвчний
тандалт шинжилгээ хийх арга хэмжээг 10 дугаар сарын 04-ний  өдрөөс  мөн  сарын
09-ний өдрүүдэд зохион байгуулахыг  мал эмнэлгийн нэгжийн эмч Г.Дорж,
Я.Хүрэлбаатар, П.Цэрмаа, А.Батсүх нарт үүрэг болгосугай.
2. Шаардагдах багаж хэрэгсэл, хуруу шилнүүдийг 1 дүгээр хавсралтаар,
удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Шинжилгээний ажлыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг
Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга /М.Баатарсүрэн/-нд үүрэг болгосугай.
4. Шинжилгээний арга хэмжээнд тавих дотоод хяналт болон урвал унших
арга хэмжээнд  зарцуулах бензин    шатахуун  олгохыг Тамгын газрын дарга
/Р.Даваадорж/-нд зөвшөөрсүгэй.
5. Шинжилгээнд хамрагдах айл өрхийн адууг бэлэн болгох, ажиллах
хүмүүсийг томилж удирдан зохион байгуулахыг багуудын Засаг дарга нарт
даалгасугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Комисс томилох тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай Монгол Улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.5 дахь заалт,
2012 оны 12 сарын 19-ны өдрийн сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 03 тоот
тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1.  Туяа компанийн хуучин конторын барилгыг худалдах, худалдан авах үйл
ажиллагааны дагуу хүлээн авах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. .
Комиссын дарга: Н.Цогоо   – Засаг даргын орлогч
Гишүүдэд: Б.Нямаа   – Төрийн сангийн төлөөлөгч  
Х.Отгонням   – Тамгын газрын нягтлан бодогч
У.Батсуурь   – ИТХ-ын ажилтан
Ц.Идэш   – ҮЭ-ийн холбооны дарга
2.  Барилгыг хүлээн авч хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэж, хувийн хэрэг нээхийг
Тамгын газрын Нягтлан бодогч /Х.Отгонням/-нд даалгасугай.
3.  Барилгын бүрэн бүтэн байдал, чанарт хяналт тавьж хүлээн авахыг
комиссын дарга /Н.Цогоо/-нд даалгасугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр   Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Ээлжит цэрэг татлага зохион
байгуулах тухай
Батлан хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийн  3 дугаар бүлгийн 12 дугаар
зүйлийн 12.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Цэрэг татлагын ажлыг суманд зохион байгуулан явуулах комиссыг дараах
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Комиссын дарга: Р.Даваадорж     – Тамгын газрын дарга
Гишүүдэд: Ч.Хархүү     – Соѐлын төвийн захирал
Б.Лхагвасүрэн   – Нийгмийн даатгалын байцаагч
Б.Баяржаргал    – Сумын нийгмийн ажилтан
Б.Ганцогт    – Хэсгийн төлөөлөгч
Ш.Мөнгөнтуяа    – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням    – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван    – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар  – Давст багийн Засаг дарга
Ч.Ягаандорж    – Улаантолгой багийн Засаг дарга
2. Цэрэг татлагыг 2013 оны 10 дүгээр сарын 10-ны өдөр сумын төвд явуулж
зар мэдээг хүргэж бүрэн хамруулахыг багийн Засаг дарга нарт,  зохион байгуулалт
сайтай явуулахыг комиссын дарга /Р.Даваадорж/-нд даалгасугай.
3.  Цэрэг татлагын дүнг 10 дугаар сарын ....-ны  дотор танилцуулж тэнцсэн
цэргийн үүрэгтэнг аймгийн цэрэг татлагын товчоонд тушаахыг комиссын дарга
/Р.Даваадорж/-нд үүрэг болгосугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр      Дугаар _____      Улаантолгой
┌    ┐
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 194
тоот тогтоол, Боловсрол соѐл шинжлэх ухааны яам, Эрүүл мэндийн сайдын
хамтарсан 2006 оны 10  дугаар сарын 20-ны өдрийн 379/41 тоот тушаалыг туст тус
үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛА; НЬ;
1.  Сургуулийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгж
байгууллагыг шалгаруулах үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Дарга: Н.Цогоо     – Засаг даргын орлогч
Гишүүд: Д.Түмэнхүү    – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
Ж.Лхагвадорж    – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
Б.Баяржаргал   – Нийгмийн ажилтан
Ч.Энхбаатар   – Сургалтын менежер
Х.Ганбат     – Сургуулийн нийгмийн ажилтан
Х.Отгондалай   – Сургуулийн эмч
2.  Үнэлгээний  хороо “Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерийн урилгыг нийтэд зарлаж хүлээж авах, нээх, үнэлгээ хийх
ажлыг хууль журмын дагуу гүйцэтгэж тендерт оролцогч талд тавигдах зарчим,
шаардлагыг боловсруулан мэдээлэл, арга зүйгээр хангаж ажиллахыг үнэлгээний
хорооны дарга /Н.Цогоо/-нд даалгасугай. .
3.  “Үдийн цай” хөтөлбөрийн тендерийг 2013 оны 08 дугаар сарын 20 -ны
өдрөөс эхлэн зарлаж 08 дугаар сарын 30-ны өдөр тендерийг нээж хэрэгжүүлэгч аж
ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулалт хийж дүнг танилцуулахыг
үнэлгээний хорооны дарга /Н.Цогоо/-нд үүрэг болгосугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр      Дугаар _____      Улаантолгой
┌ ┐
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3.а, дахь заалт, Малын удмын сан, эрүүл
мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.3, 4.5.4 дэх заалтуудыг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛА; НЬ;
1.  Мал сүргийг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэх, бруцеллѐз өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх тарилгын арга хэмжээг удирдан зохи он байгуулж хяналт тавих ажлын
хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч: М.Баатарсүрэн  – МЭҮТ-ийн дарга
Нарийн бичгийн дарга:  Ж.Лхагвадорж    – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн
Гишүүд:  Д.Түмэнхүү    – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн  
Б.Нямаа      – Төрийн сангийн төлөөлөгч  
Ш.Мөнгөнтуяа   – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням   – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван   – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар   – Давст багийн Засаг дарга
2. Багуудад ажиллах бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.  
3.  Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн 8, 9 дүгээр сарын саруудын санхүүжилтийг
хуваарийн олгохыг Төрийн сан /Б.Нямаа/, Тамгын газрын Нягтлан бодогч
/Х.Отгонням/ нарт зөвшөөрсүгэй.
4. Уг арга хэмжээг 2013 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 14 хоногийн
хугацаанд зохион байгуулж дүн мэдээг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд
танилцуулан холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг ажлын хэсэг /М.Баатарсүрэн/-нд
үүрэг болгосугай.
5. Мал сүргээ уг арга хэмжээнд хамруулах талаар бүрэн хариуцаж ажиллахыг
багуудын Засаг дарга нарт даалгасугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
Сумын Засаг ларгын 2013 оны
09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн
93 тоот захирамжийн хавсралт
МАЛ СҮРГИЙГ ЭЭМЭГЖҮҮЛЭН БҮРТГЭЛЖҮҮЛЭХ
БРУЦЕЛЛЁЗ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА
ХЭМЖЭЭГ БАГУУДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ХЭСЭГ
№  Багийн нэр  Ажлын хэсэг
1
Цэцэг гол
Улаантолгой
Г.Дорж, Д.Өлзийдаш, М.Баатарсүрэн
2
Хужирт   Я.Хүрэлбаатар
А.Батсүх
Д.Түмэнхүү
3
Баянхайрхан
Давст
П.Цэрмаа
Ж.Лхагвадорж
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр      Дугаар _____      Улаантолгой
┌ ┐
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 30 дугаар
зүйлийн 30.2.1, 30.2.2, 30.2.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛА; НЬ;
1.  Сумын өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор ажлын хэсгийг дараах
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч: Н.Цогоо     – Засаг даргын орлогч
Нарийн бичгийн дарга:  Ч.Ягаандорж   – Улаантолгой багийн Засаг дарга
Гишүүд:  Э.Алтангэрэл   – Байгаль хамгаалагч
Б.Алтангэрэл   – БОХ-ын Улсын байцаагч
С.Ганцоож     – Газрын даамал
н.Ганцогт     – Хэсгийн төлөөлөгч
н.Камель     – Цагдаа
Д.Түмэнхүү   – МЭҮ-ийн тасгийн мэргэжилтэн
Э.Энхтамир   – Олон нийтийн байцаагч
Ш.Мөнгөнтуяа   – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням   – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван   – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар   – Давст багийн Засаг дарга
Албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нар  
2. Сумын өнгө үзэмж, айл өрх, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн  00,
муу усны цооног, хогийн цэг  гаргах талаар ард иргэд, айл өрх, албан байгууллага,
аж ахуйн нэгжид танилцуулан ажиллахыг ажлын хэсэгт даалгасугай.
3.  Энэ захирамжийн биелэлт, ажлын явцын талаар 7 хоногт 2 удаа
танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Н.Цогоо/-нд даалгасугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
УРИАЛГА
Улаантолгой багийн тохижилт үйлчилгээг
сайжруулахад зориулж багийн нутаг
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа
албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл
өрхийн эзэмшлийн талбайг тохижуулах, айл
өрхийн хашаа, гудамжийг сайжруулах болон
муу ус, 00-ийг шаардлагын хэмжээнд
хүргэх, эзэнгүй хог хаягдлыг тухайн
гудамжны, айл өрхүүд нэг удаа өөрсдийн
хүчээр цэвэрлэж  цаашид өнгө үзэмжтэй
байлгах 1 сарын аян зарлаж байгаа тул аж
ахуйн нэгж, албан байгууллага, ард иргэд
та бүхнийг энэ ажилд идэвхтэй оролцож
ажиллахыг уриалж байна.
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР
Аяны хугацаа: 2013 оны 09 сарын 15-наас
2013 оны 10 сарын 15-ны өдөр хүртэл
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр      Дугаар _____      Улаантолгой
┌    ┐
Удирдамж батлах тухай
Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4, 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.4,
5 дугаар зүйлийн 52.2 дахь заалтуудыг үндэслэн Газрын харилцаа геодизи,  зураг
зүйн  газрын даргын 2010 оны 497 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор
ЗАХИРАМЖЛА; НЬ;
1.  Сумын газар зохион байгуулалтын 2014  оны төлөвлөгөө боловсруулах
удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.
2.  Сумын нийт бэлчээрийн газрыг бэлчээрийн даац тооцох, бэлчээрийн
ачаалал зохицуулалт хийх, хамгаалах, сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх
зорилгын үүднээ аргачилалд заасан зарчимаар малчдын өөрсдийн саналд
тулгуурлан байгуулагдса бэлчээр ашиглалтын хэсгүүдэд хуваан, бэлчээр
ашиглалтын суурь зурагт тэмдэглэж,  ард иргэдэд сурталчилж ажиллахыг Газрын
даамал /С.Ганцоож/-нд даалгасугай.
3.  Газар өмчилөл, эзэмшилэл, ашиглалт, хамгаалалт нөхөн сэргээх,
газруудыг  зурагт тэмдэглэж хил заагийг нь тогтоож ажиллахыг газрын даамал
С.Ганцоожд үүрс болгосугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4.1 дэх заалтыг
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Сумын 2014 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг
боловсруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч:  Н.Цогоо     – Засаг даргын орлогч
Нарийн бичгийн дарга:  С.Ганцоож     – Газрын даамал
Гишүүд:  Б.Алтангэрэл    – БОХ-ын Улсын байцаагч
Э.Алтангэрэл     – Байгаль хамгаалагч
Б.Баяржаргал   – Нийгмийн ажилтан
М.Баатарсүрэн   – МЭҮ-ийн тасгийн мэргэжилтэн
Ш.Мөнгөнтуяа   – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням     – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван     – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар   – Давст багийн Засаг дарга
Ч.Ягаандорж     – Улаантолгой багийн Засаг дарга
2.  Сумын Газар зохион байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгагдах материалуудыг
цуглуулж, багуудаар санал авч, ард иргэдэд танилцуулж ажиллахыг ажлын хэсэгт
даалгасугай.
3. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулахад
шаардлагатай газрын зургуудыг үйлдэх, шаардлагатай мэдээллүүдийг газрын
зурагт оруулах ажлыг Газрын даамал /С.Ганцоож/, аж ахуйн нэгж байгууллага,
малчид, малчдын бүлэг, нөхөрлөлийн гишүүдэд иргэдийн санал авах ажлыг
гүйцэтгэхийн багийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
4. Заэхирамжийн биелэлт, ажлын явцын  талаар 7 хоног тутам  танилцуулж
ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Н.Цогоо/-нд даалгасугай.
5. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг ажлын хэсэг боловсруулаад
сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулан аймгийн Газрын харилцаа,
барилга, хот байгуулалт, газрын албанд хүргүүлнэ.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌    ┐
Бүлэг байгуулах тухай
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.9 дэх заалтыг
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.  Хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл
хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн
үйлчилгээнд Цэцэг гол багийн иргэн Ц.Минжээ, Ц.Жигүүрдорж, Б.Мягмартулга,
Баянхайрхан багийн иргэн Г.Пүрэвсүрэн, С.Батдэлгэр, Т.Давааням нарын иргэдийг
хамруулсугай.
2. Дээрх нэр бүхий иргэд бүлэг байгуулж төслийг зүй зохистой, хуулийн дагуу
ашиглахад хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн
/С.Чулуунсүх/-нд даалгасугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____ Улаантолгой
┌ ┐
Төсөл хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засагзахиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн  29  дүгээр зүйлийн 29.1.5.Д  заалт, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2012 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлын 02 дугаар тогтоол, Хужирт,
Баянхайрхан багийн Иргэдийн нийтийн хурлын тогтоолуудыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ
1.  Орон нутгийн хөгжлийн сангаас малжуулах төсөлд зарцуулахаар
хуваарилсантөсвөөс  Óëààíòîëãîé  багийн малчин  Íàìñðàéí Ï¿ðýâäîðæèä  3340000
төгрөг /гурван сая гурван зуун дөчин мянга/, ̺íõèéí Áààòàðáèëýãò 3 330 000 төгрөг
/гурван сая гурван зуун гучин мянга/,  Áÿìáààí Õèøèãçóëä  3 330 000 төгрөг /гурван
сая гурван зуун гучин мянга/-èéã  тус тус олгохыг Төрийн сангийн төлөөлөгч
/Б.Нямаа/-нд зөвшөөрсүгэй.
2.  Төсөлд хамрагдсан малчин тус бүрт батлан даагч малчин томилж
малжуулах арга хэмжээг  гэрээний дагуу зохион байгуулахыг  Давст  багийн Засаг
дарга /Х.Дамдинбазар/,  Цэцэг гол  багийн Засаг дарга /Ш.Мөнгөнтуяа/ нарт үүрэг
болгосугай.
3. Гэрээний болон журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг
даргын орлогч /Н.Цогоо/, Мал эмнэлэг үржлийн  тасгийн дарга /М.Баатарсүрэн/ нарт
даалгасугай.
ДАРГА С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____    Улаантолгой
┌ ┐
Газар ашиглуулах тухай
Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Тус сумын Цэцэг гол багийн нутаг Зостын хөтөлд байрлах Согтуугийн
худгийн талд 290 м
2
/хоѐр зуун ер/ талбайг “Монгол цамхаг ХХК”-ны хайгуулын кемп
барих зориулалтаар 2013 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2013 оны 08  дүгээр
сарын 20-ны өдөр хүртэл түр хугацаагаар ашиглуулсугай.
2. Уг газрыг Газрын тухай хуулийн дагуу гэрээ байгуулж ашиглалтанд хяналт
тавьж, гэрээний хугацаа дуусмагц нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн хийлгэхийг
Газрын даамал /С.Ганцоож/, Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч
/Б.Алтангэрэл/ нарт даалгасугай.
ДАРГА  С.БААСАНДОРЖ
ХОВД АЙМАГ
МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ
_______ оны ___ сарын ___ өдөр Дугаар _____    Улаантолгой
┌    ┐
Баяр наадмын комисс томилох тухай
Монгол Улсын Нийтээр тэмдэглэх баяр болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.  Хүннү гүрэн байгуулагдсаны 2222 жил,  Их Монгол Улс байгулагдсаны 807
жил, Ардын хувьсгалын 92  жилийн ойн баяр наадмыг 2012 оны 07 дугаар сарын 06-07-ны өдрүүдэд сумын төвд зохион байгуулж явуулсугай.
2. Ардын хувьсгалын 92  жилийн ойн баяр наадмыг зохион байгуулах
комиссыг нэгдүгээр хавсралтаар, баяр наадмын салбар комиссыг хоѐрдугаар
хавсралтаар, багуудын өдөрлөг хийх хуваарийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус
баталсугай.
3. Салбар комиссуудын хийх ажлын чиглэл боловсруулан мөрдүүлж
ажиллахыг /Н.Цогоо/-нд даалгасугай.
4. Комисс тус бүрээр зарцуулах төсөв, зардлыг тооцон баяр наадмын
комиссын хуралдаанд танилцуулж батлуулан мөрдүүлж, тайланг комисс тус бүрээр
хүлээн авч ажиллахыг Төрийн сангийн төлөөлөгч /Б.Нямаа/, нягтлан бодогч
/Х.Отгонням/ нарт үүрэг болгосугай.
ДАРГА  С.БААСАНДОРЖ
Сумын Засаг даргын 2013 оны
06 дугаар сарын ....-ний өдрийн
.... дугаар захирамжийн I хавсралт
АРДЫН ХУВСГАЛЫН 92 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР НААДМЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАН ЯВУУЛАХ КОМИСС
Комиссын дарга:   Н.Цогоо    – Сумын Засаг даргын орлогч
Гишүүд:   Р.Даваадорж  – Засаг даргын Тамгын дарга
Б.Цэдэнбал     – ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга
Б.Нямаа     – Төрийн сангийн төлөөлөгч
Х.Отгонням     – Тамгын газрын нягтлан бодогч
Ж.Пүрэвбаатар   – Хүн эмнэлгийн эрхлэгч
Ч.Даваадорж   – 12 жилийн сургуулийн захирал
Ч.Хархүү     – Соѐлын төвийн захирал
Ш.Мөнгөнтуяа   – Цэцэг гол багийн Засаг дарга
П.Давааням   – Хужирт багийн Засаг дарга
М.Энхтайван   – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Х.Дамдинбазар   – Давст багийн Засаг дарга
Ч.Ягаандорж   – Улаантолгой багийн Засаг дарга
Сумын Засаг даргын 2012 оны
06 дугаар сарын ....-ний өдрийн
.... дугаар захирамжийн II хавсралт
АРДЫН ХУВСГАЛЫН 92 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР НААДМЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАН ЯВУУЛАХ САЛБАР КОМИСС
1. Хурдан морины комисс
Дарга:  Ч.Даваадорж    – Сумын уяачдын холбооны тэргүүн
Гишүүд: Э.Алтангэрэл     – Байгаль хамгаалагч
Д.Мөнхбат       – Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч
П.Давааням     – Хужирт багийн Засаг дарга
Ж.Пүрэвбаатар     – Хүн эмнэлгийн эрхлэгч
М.Энхтайван    – Баянхайрхан багийн Засаг дарга
Ч.Баасанжав     – Хүн эмнэлгийн эмч
Д.Түмэнхүү     – Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч
2. Бөхийн комисс
Дарга:  Д.Учралт       – Сумын бөхийн холбооны тэргүүн
Гишүүд:  М.Баатарсүрэн     – МЭҮТ-ийн дарга
Б.Алтангэрэл     – БОХ-ын улсын байцаагч
Б.Цэдэнбал     – Сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга
Ч.Даваадорж     – 12 жилийн сургуулийн захирал
3. Сурын харвааны комисс
Дарга: П.Цэрэнпил     – 12 жилийн сургуулийн багш
Гишүүд:  Б.Ариунтуяа     – Дотоод ажил эрх зүйн мэргэжилтэн
Б.Галбаяр       – Улаантолгой багийн иргэн
Б.Сугарбат     – Улсын бүртгэлийн ажилтан
4. Аж ахуйн комисс
Дарга: Б.Нямаа       – Төрийн сангийн төлөөлөгч
Гишүүд: Х.Отгонням     – Тамгын газрын нягтлан бодогч
А.Туяа       – Татварын Улсын байцаагч
Ж.Лхагвадорж     – Тамгын газрын нярав
Б.Лхагвасүрэн     – Нийгмийн даатгалын байцаагч
Д.Отгонмандал    – Тамгын га зрын үйлч