Захирамж 2014 он

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                   Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл

 Явуулах тухай

Батлан хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1. 2014 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2015 оны 01 сарын 08-ны өдөр хүртэл хугацаанд 2 үе шаттай явуулсугай.

2. Нэгдүгээр үе шат: 2014 оны 11 дүгээр сарын 20-наас 12 дугаар сарын 01-нийг хүртэл багийн Засаг дарга нар хариуцан айл өрх нэг бүрээр явж бүртгэн дүнг нэгтгэхийг үүрэг болгосугай.

3. Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлд бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулахын тулд Ховд аймаг дахь их, дээд сургууль, колледж болон ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудад сурч, ажиллаж байгаа 16-90 насны эрчүүдийг сурч байгаа анги, бүлэг, цэргийн алба хаасан хэлбэрээр нь нэрсийн жагсаалтаар гаргаж 2014 оны 12-р сарын 01-ны дотор цэргийн штабт явуулахыг сургуулийн захирал /М.Алтанбаяр/-нд үүрэг болгосугай.

4. Хоёрдугаар үе шат: багийн дүнг авч 2014 оны 11 сарын 20-ны өдрөөс 12 сарын 01-ны өдрүүдэд сумандаа нэгтгэн дүн, тайлангаа аймагт тушаахыг Тамгын газрын дарга /Х.Соёлмаа/-нд даалгасугай.

 

 

ДАРГА                           С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                   Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь заалт, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 дахь заалт, 2013 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын ХХI.1.57 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

           1. Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын ХХI.1.57-д тусгагдсан “Газрын кадастрын мэдээллийн сан”-г солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх ажлын хүрээнд “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, т” Тус сумын Улаантолгой багийн иргэн Сэрээтэрийн Батжаргал /ПИ74051204/-т 8407100892 тоот нэгж талбарын дугаартай 500 м2 талбайтай 240000 төгрөг /Хоёр зуун дөчин мянга/-ийн үнэтэй Хар дэнжийн 1-8б тоот хашааны газар үнэ төлбөргүйгээр өмчлүүлсүгэй.

           2. Газар өмчлөгч иргэнд өмчилсөн газрын хил заагийг газар дээр нь тэмдэгжүүлж хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулж, газар өмчлөгчдийг хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд нь хяналт тавьж ажиллахыг газрын даамал /С.Ганцоож/-нд даалгасугай.

           3.Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлж газрыг улсын бүртгэлийн бүртгэлд бүртгүүлэхийг газар өмчлөгч иргэн /С.Батжаргал/-нд үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ДАРГА                         С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                   Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Зээл олгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 134 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмын 3 дугаар зүйлийн 3.2.2 дахь заалт, иргэдийн санал асуулгын дүнг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус сумын Улаантолгой багийн иргэн Дамдины Баттулгаас ирүүлсэн “Оёдол” төслийг дэмжиж Сум хөгжлийн сангаас 4 000 000 төгрөг /дөрвөн сая/ төгрөгийн зээлийг олгосугай.

2. Зээлийн гэрээний биелэлтэнд хяналт тавьж, хэрэгжилтийн талаар зөвлөлийн хуралд танилцуулан мэдээ тайланг журманд заасан хугацаанд гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлж, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллахыг зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Б.Мягмарсүрэн/-нд үүрэг болгосугай.

3. Зээлийн санхүү, төсөвтэй холбогдсон үйл ажиллагааг гардан зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн сангийн төлөөлөгч, зөвлөлийн гишүүн /Б.Нямаа/-нд даалгасугай.

 

 

 

ДАРГА                         С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                   Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Газар эзэмших эрх хүчингүй

болгох тухай

Монгол Улсын “Газрын тухай хууль”-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

           1. Тус сумын Улаанттолгой багийн иргэн Х.Соёлмаа 8407100318 тоот нэгж талбарын дугаартай сумын Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 107 тоот захирамж 2012 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 117 тоот захирамжнаас нэр бүхий иргэд тус багийн иргэн Р.Даваадорж 8407100195 тоот, Цэцэг гол багийн иргэн Б.Отгонбаяр 8407300196 тоот нэгж талбарын дугаартай, Р.Бадамцэцэг 8407300197, Б.Эрдэнэ-Очир 8407300198 тоот нэгж талбарын дугаартай дээрх иргэдийг газар тариалангийн зориулалтаар нийт 10 га газар авсан боловч 2 жил дараалан ашиглаагүй тул хүчингүй болгосугай.

           2. Дээрх иргэдэд газраа хүчингүй болгосныг  газрын даамал /С.Ганцоож/-нд даалгасугай. 

           3. Гэрээнд заасан үүргээ биелүүлж газраа хуулийн дагуу эзэмшихийг Улаантолгой иргэн /Ж.Тулгаа/-нд үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                              С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                    Дугаар _____                                                Улаантолгой

 

┌                                                                        ┐

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.4 дэх заалт, 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

            1. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар санхүүжүүлэх Хужирт багийн төв барих ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сумын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: У.Батсуурь                       – ИТХ-ын ажилтан 

                         Гишүүд: Ж.Лхагвадорж       – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн  

                                        Х.Отгонням            – Тамгын газрын нягтлан бодогч   

                                        Б.Сугарбат            – Иргэний бүртгэлийн ажилтан  

                                        Б.Мягмарсүрэн     – Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн

            2. Тендер шалгаруулалтыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион явуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /У.Батсуурь/-нд даалгасугай. 

           

 

 

 

 

 

ДАРГА                                    С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                   Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Аян зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.в дахь заалт, Малын удсын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 04 дүгээр зүйлийн 4.5.9 дэх заалт, Монгол Улсын Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын 2002 оны а/56 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын 2014 оны 05 сарын 02-ны өдрийн А/215 тоот захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

           1. Мал эмнэлэг, ариун цэврийн халдваргүйжүүлэлтийн сарын аян зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

              Дарга: Н.Цогоо                    – Засаг даргын орлогч

           Гишүүд:  М.Баатарсүрэн       – МЭҮТ-ийн дарга

Д.Түмэнхүү             – МЭҮТ-ийн МЭМХА-н байцаагч

Ж.Лхагвадорж         – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

Б.Баяржаргал          – Нийгмийн ажилтан

Ш.Мөнгөнтуяа         – Цэцэг гол багийн Засаг дарга

П.Давааням                         – Хужирт багийн Засаг дарга

М.Энхтайван           – Баянхайрхан багийн Засаг дарга

Х.Дамдинбазар       – Давст багийн Засаг дарга

Ч.Ягаандорж            – Улаантолгой багийн Засаг дарга

Г.Дорж                      – Мөнгөн боорж МЭҮ-ийн нэгжийн захирал

Д.Өлзийдаш            – Мөнгөн боорж МЭҮН-ийн эмч

П.Цэрмаа                 – Бүст-Овоо МЭҮН-ийн захирал

Я.Хүрэлбаатар        – Оройн-Ус МЭҮН-ийн захирал

А.Батсүх                  – Чихэн-Алаг МЭҮН-ийн захирал

           2. Мал эмнэлэг, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн сарын аяныг 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн хооронд  зохион байгуулж малын хүүр, сэг зэм устгах, малчдын өвөлжөө хаваржааны бууц ариутгах талаар ажлын удирдамж гарган удирдлага зохион байгуулалт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтэнд шаардагдах эм бэлдмэлээр хангах арга хэмжээ авч, гүйцэтгэлд хяналт тавьж дүн мэдээг танилцуулан тайланг холбогдох газарт хүргүүлэхийг ажлын хэсгийн ахлагч /Н.Цогоо/, Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга М.Баатарсүрэн/ нарт даалгасугай.

 

 

ДАРГА                    С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                    Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Комисс томилох тухай

 

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хужирт багийн зуны төвийн барилга хүлээн авах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Комиссын дарга:     Н.Цогоо                     – Засаг даргын орлогч 

Гишүүдэд:     П.Давааням                         – Хужирт багийн Засаг дарга 

                              Х.Отгонням              – Тамгын газрын нягтлан бодогч

  •  

Б.Ариунтуяа   – ИТХ-ын иргэний тэнхэм мэргэжилтэн

  •  

2. Гэрээний дагуу шаардлага ханган гүйцэтгэсэн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч гүйцэтгэлийг хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд санхүүжилтийг шийдвэрлэхийг ажлын хэсэг /Н.Цогоо/, худалдан авах үйл ажиллагааны мэргэжилтэн /Б.Мягмарсүрэн/ нарт үүрэг болгосугай. 

3. Барилгын ажлыг бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж хамгаалж, гэрчилгээжүүлж хөрөнгөндөө тусгаж ажиллахыг Багийн Засаг дарга /П.Давааням/, Тамгын газрын нягтлан бодогч /Х.Отгонням/ нарт үүрэг болгосугай.

           

 

 

 

ДАРГА                          С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                  Дугаар _____                                                   Улаантолгой

 

┌                                                                     ┐

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

            Ургамал хамгааллын тухай Монгол Улсын хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/265 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Царцаа устгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч:  М.Баатарсүрэн   – МЭҮТ-ийн дарга

  Гишүүд:  Ж.Лхагвадорж     – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

Э.Алтангэрэл      – Байгаль хамгаалагч

Б.Нямаа               – Төрийн сангийн төлөөлөгч

П.Давааням         – Хужирт багийн Засаг дарга

М.Энхтайван       – Баянхайрхан багийн Засаг дарга

Х.Дамдинбазар   – Давст багийн Засаг дарга

2. Устгал хийх газар орон /талбай/ хугацаа, хяналт тавих ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.

3. Царцаа устгуулах арга хэмжээг гэрээнд заасны дагуу зохион байгуулж, ажлын үр дүн, гүйцэтгэл, тайлан тооцоог Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн холбогдох бичиг баримтыг надад хянуулан 06 дугаар сарын 30-ны дотор аймгийн Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэхийг ажлын хэсэг /М.Баатарсүрэн/-нд үүрэг болгосугай.

4. Царцаа устгалын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч /Б.Алтангэрэл/-нд даалгасугай.

5. Устгал хийх нутаг бэлчээр 14-өөс доошгүй хоногийн хугацаагаар мал бэлчээхгүй байх арга хэмжээ авч ажиллахыг багуудын Засаг дарга нарт хариуцуулсугай.

 

 

 

ДАРГА                         С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                    Дугаар _____                                                Улаантолгой

 

┌                                                                        ┐

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.4 дэх заалт, 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

            1. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар санхүүжүүлэх Хужирт багийн төв барих ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах сумын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч: Н.Цогоо                 – Засаг даргын орлогч 

                         Гишүүд: Ж.Лхагвадорж       – МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн  

                                        Х.Отгонням            – Тамгын газрын нягтлан бодогч   

                                        Б.Сугарбат            – Иргэний бүртгэлийн ажилтан  

                                        У.Батсуурь            – ИТХ-ын ажилтан

            2. Тендер шалгаруулалтыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион явуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Н.Цогоо/-нд даалгасугай. 

 

 

 

 

 

ДАРГА                                С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                    Дугаар _____                                                Улаантолгой

 

┌                                                                        ┐

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 15.4.1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

            1. Амьдралын аргагүй байдлыг харгалзан үзэж Хужирт багийн иргэн О.Олзвойд 30 000 төгрөг  /гучин мянга/-ийн тусламж олгосугай.   

            2. Дээрх зардлыг сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулахыг Тамгын газрын Нягтлан бодогч /Х.Отгонням/-нд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                    Дугаар _____                                                Улаантолгой

 

┌                                                                        ┐

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 15.4.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

            1. Гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх ажлын хүрээнд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас зохион байгуулсан дэвжээ тэмцээнд зориулж 130 000 төгрөг /нэг зуун гучин мянга/-ийг зарцуулсугай. 

            2. Дээрх зардлыг сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулахыг Тамгын газрын Нягтлан бодогч /Х.Отгонням/-нд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                    Дугаар _____                                                Улаантолгой

 

┌                                                                        ┐

Төсөл хэрэгжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.Д заалт, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ

1. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас малжуулах төсөлд зарцуулахаар хуваарилсантөсвөөс Цэцэг гол багийн малчин Жамбын Батням, Баянхайрхан багийн малчин Цагаадайн Зандансүрэн, Хужирт багийн малчин Наранхүүгийн Алтайсүмбэр, Давст багийн малчин Батсүхийн Бидсайхан нарт тус бүр 3 000 000 төгрөг /гурван сая/ олгохыг Төрийн сангийн төлөөлөгч /Б.Нямаа/-нд зөвшөөрсүгэй.  

2. Төсөлд хамрагдсан малчин тус бүрт батлан даагч малчин томилж малжуулах арга хэмжээг гэрээний дагуу зохион байгуулахыг багуудын Засаг дарга  нарт үүрэг болгосугай.

3. Гэрээний болон журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Н.Цогоо/, Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Б.Мягмарсүрэн/ нарт даалгасугай.

 

 

 

ДАРГА                         С.БААСАНДОРЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОВД АЙМАГ

МӨСТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

_______ оны ___ сарын ___ өдөр                    Дугаар _____                                                Улаантолгой

 

┌                                                                        ┐

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 15.4.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

            1. Сумын 12 жилийн сургуулийн 12а ангийн хүүхдүүдийн урлагийн тоглолтонд 50 000 /тавин мянга/ төгрөг, 11б, 11в ангиудын урлагийн тоглолтонд тус бүр 50 000 төгрөг /тавин мянга/ нийт 150 000 төгрөг /нэг зуун тавин мянга/-ийг тус тус  зарцуулсугай. 

            2. Дээрх зардлыг сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулахыг Тамгын газрын Нягтлан бодогч /Х.Отгонням/-нд зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                С.БААСАНДОРЖ