Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийнхурлындэргэдэх

Иргэний танхимын ажиллах журам

Нэг: нийтлэг үндэслэл

Төрийнбодлогошийвэр,СумынИТХ-ынболонТэргүүлэгчдийнхуралдааныбодлого, шийдвэрт  иргэдийн санал, байр суурь, үзэлбодлыгтусгах, иргэдийнсаналбодлыг шийдвэр гаргагчид сонсох, Сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийнтулгамдсанасуудлаарнээлттэй хэлэлцүүлэгзохионбайгуулжбайхзорилгоорСумынИТХ-ындэргэд“Иргэнийтанхим” /цаашидиргэнийтанхимгэнэ/ынүйлажиллагаагзохицуулахадэнэхүүжурмыгмөрдөнө.

Хоёр: “Иргэний танхимын”ын зорилго үйлажиллагаанызарчим.

2.1       Иргэний танхим”-ын зорилго нь хуулийн төсөл, дүрэм, журам, хөтөлбөр,төлөвлөгөөзэрэгшийдвэрийн төсөлдиргэн,иргэнийнийгмийнбайгуулага,ТББ-ууд, болонажахуйннэгж, байгууллагынсанал,мэдээлэл,хүлээнавахзамаартөр, засгийнболонСумынИТХ, Тэргүүлэгчид, Засагдаргынгаргах шийдвэрт  олон нийтийг оролцуулах явдал юм.

2.2        ИТХ-ын Иргэний танхимын бүхийлүйлажиллагааолоннийтэднээлттэйбайна.

2.3       Иргэний танхимд болох аливаа хэлэлцүүлэг,саналсолилцохуулзалт ,ярилцлага нь тодорхой шийдвэр, бичиг баримтын төслийгүндэслэн шийдвэр гаргахын өмнөхшатандявагдана.Төсөлдөөрчлөлторуулах,төслийгшийдвэрболгонгаргахдаанийтийнхэлэлцүүлэгтүндэслэнэ.

Гурав: Иргэний танхимын үйлажиллагаа ба бүтэцзохионбайгуулалт.

3.1       Иргнэий танхимын үйлажиллагааныүндсэнхэлбэрньнийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэгбайна.

3.2       Нийтийн хэлэлцүүлэгньоролцогчтал,Асуудал оруулагч тал болон зохион байгуулагчаас тус, тус бүрдэнэ.

3.3       Нээлттэй хэлэлцүүлгийн оролцогч нь иргэн,ИНБ, болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлбайна.

3.4       Нээлттэй хэлэлцүүлэгт асуудал оруулагч тал нь ИТХ-ын дарга,Тэргүүлэгчид,Төлөөлөгчид, Сумын Засаг дарга,хороод,Ажлын алба, Сумын засаг даргын Тамгын газар, байгууллагуудын дарга, эрхлэгчид,захирал, ИТХ, Засаг даргын шийдвэрээр байгуулагдсан ажлын хэсгийн ахлагчид байна.Асуудал оруулж буй албан тушаалтан,ажлын хэсгийн ахлагчид,нээлттэй хэлэлцүүлэгийндаргалагчбайна.Шийдвэрийнтөсөлсанаачлагчид,дээрхсубъектуудаар дамжуулан хамтарч асуудлаа оруулж, хэлэлцүүлжболно.

3.5       Иргэний танхимын төлөөллийнзөвлөл,ИТХ-ынТөлөөлөгч,Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан,ИНБ, хувийн хэвшил,хэвлэл мэдээлэл,иргэдийн төлөөллөөсбүрдсэн 9-өөсдоошгүйгишүүнтэйбайхбөгөөдзөвлөлийгСумынИТХ-ыннарийнбичгийндаргатэргүүлнэ.ИргэнийтанхимынзөвлөлийгСумынИТХ-ынТэргүүлэгчдийнтогтоолоорбайгуулж үйлажиллагаа.түүнийүрдүндүнэлэлтдүгнэлтөгчхамтарчажиллана.

 

3.6       Иргэний танхимын ажлын албаны бүтэц,оронтоогсумынИТХ-ынТэргүүлэгчидбатална. ЗөвлөлИТХ-ынТэргүүлэгчдэдажлаатайлагнана.

3.7       Иргэний танхимд нээлттэй хэлэлцүүлгийнбусцагаариргэдийноролцоогхангах,мэдээлэлхүргэхзорилгоордараахүйлажиллагаануудыгзохионбайгуулна.

3.7.1    Иргэний танхимд иргэдийн боловсрол дээшлүүлэхсургалт, сурталчилгааныажлуудзохионбайгуулна.

- нутгийн удирдлагын болон ИНБ-уудаас иргэдэд зориулсан төрөлбүрийнсургалтыгдангаараабуюухамтранзохионбайгуулна.

3.7.2    ИТХ-ын төлөөлөгчид,иргэдтэйуулзах,үйлажиллагаагаатанилцуулах, уулзалт зохион байгуулах,тухайн орон нутагт хэрэгжих Төсөл хөтөлбөрийн талаар иргэд, олон нийт санал бодлоо солилцох,нутгийн удирдлагын байгууллагууд өөрийнхөөүйлажиллагааныталаармэдээлэлөгөхажлыгзохионбайгуулах.

3.7.3    Иргэний танхимын үйлажиллагааголоннийтэдхүргэх,ороннутгийниргэдийн/ сумбагийн/саналхүсэлтийг танхимаар болон Явууллын иргэний танхимын үйлчилгээгээрдамжууланхүлээнавчзохихшийдвэргаргагчдадуламжландамжуулах.

3.7.4    “Иргэний танхим”- үйлажиллагаагааилтодсурталчилжажиллана.

                        Дөрөв:Иргэнийтанхимхэлэлцэхтөслийгнийтэдзарлах.

4.1       Нээлттэй хэлэлцүүлгийндаргалагчнь төслийнанхныэх, түүнийтовчагуулга, төслийнүндэслэлийнтанилцуулгыгхэвлэл,мэдээллээрболоннийтэдзарлахаас ажлын гурав хоногийн өмнөИргэний танхимын зөвлөл,ажлыналбандхүлээлгэнөгнө.

4.2       Иргэний танхимд хэлэлцэх анхны эх, хэлэлцүүлэгболохон, сар, өдөр, байр,эхлэх цаг,үргэлжлэххугацаа,иргэдийнсаналхүлээжаваххаяг,зэрэгийгхэлэлцүүлэгболохоосзарлалын самбар,утсаар ажлын албанаас эрхлэн асуудал оруулагч талтай хамтран гүйцэтгэнэ.

                        Тав: Хэлэлцүүлэгтсаналааирүүлэх.

5.1       Хэлэлцүүлэгторолцогчньхэвлэлмэдээллийнхэрэгсэлболонутсаархэлэлцүүлэгзарлагдмагцдарааххэлбэрээрсаналшүүмжлэл. Байрсуурь, үзэлбодлооилэрхийлнэ.ҮҮНД:

5.1.1    Сумын ИТХ-ын дэргэдэх “Иргэний танхим”-д гэж хаяглан захидлаар.

5.1.2    иргэний танхимд утсаар.

5.1.3    Иргэний танхимд биеэр оролцох

5.2       Иргэний танхимийн нээлттэй хэлэлцүүлэгтөөрийн санал, байр сууриа томъёолоход хангалтгүймэдээлэлтэйбайна гэвэл иргэд, Төсөл боловсруулагч нарт хандан асуулт тавьж, хариулт авч болно. Төсөлболовсруулагчид асуултын хариултыг Хэлэлцүүлгийнүеэрөгнө.

            Зургаа:Хэлэлцүүлгийнбэлтгэлхангах.

6.1       Иргэний танхимд болох хэлэлцүүлгийнтанхимийгбэлтгэх ,албан тэмдэглэл хөтлөгчийгтомилох,хэлэлцүүлгийгхэвлэлмэдээллээрдамжуулах бол нөхцлийгбүрдүүлэх.

6.2       Хэлэлцүүлгийнүеэрзурагтүзүүлэнтаниулахматериалбайрлуулах, компьютерээр материал үзүүлжтанилцуулах,оролцогчдынматеиралыгхэлэлцүүлэгэхлэхээс 1-2 цагийнөмнөтехникийнбэлтгэлхангана.

6.3       Ажлын алба нээлтэй хэлэлцүүлгийгхэвлэлмэдээллийнхэрэгслээршууддамжуулах,хэлэлцүүлэгтсэтгүүлч,сурвалжлагч,нарыгоролцуулахболтэдэндсуудал, ажиллахнөхцөлөөрхангажөгнө.

                                    Долоо: Нээлттэй хэлэлцүүлэгторолцох                                                                                                                       дараалал:

7.1       Ажлын алба нэрсийн жагсаалтыг хэлэлцүүлэгдаргалахалбантушаалтандхэлэлцүүлэгэхлэхээс 24 цагийнөмнөтанилцуулж,урилгаароролцоххүмүүсийннэрсийгдаргалагчаасавна.

7.2 Хэлэлцүүлэгтүнэцэнэтэймэдээллээрхувьнэмэроруулжчадахтөрийналбанхаагчид,судлаач, шинжээч, олонулсынсудалгааны байгууллагын төлөөллийгурилгаароролцуулжболно.

7.3       Асуудал оруулж буй ажлын хэсэг, төслийнталаарирсэнсаналыгнэгтгэжтайлбарынхамттөсөлдхавсарганИргэнийтанхимынхэлэлцүүлэгтбэлтгэнэ,Хэлэлцүүлэгэхлэхээсөмнөтөсөлдөөрчлөлторсонбол уг ажлын хэсэг өөрчлөлтийнталаархэлэлцүүлгийнэхэндмэдээлэлхийжтайлбарлана.

                                    Найм: Хэлэлцүүлгийндэг.

8.1       ИТХ-ын дарга, Иргэний танхимын төлөөллийнзөвлөлийнтэргүүн, эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчхэлэлцүүлгийгнээж, хэлэлцүүлгийгдаргалаххүний нэр,албан тушаал, хэлэлцүүлэгторолцогчдыгтанилцуулна.

8.2       Даргалагч хэлэлцүүлгийндэгийгоролцогчдодтанилцууланхэлэлцүүлэгторолцогчдынтоо,хэлэлцэхасуудлыннарийнтөвөгтэйбайдлыгхаргалзанхэлэлцүүлгийннийтхугацаа,нэгоролцогчийнүгхэлэххугацааг тогтооно.нэг хүнийүгхэлэххугацаа 3-8 минутбайна.

8.2       Төсөлболовсруулагчбагийнгишүүнтөслийгоролцогчдодтанилцуулна.

8.3       оролцогчдын           үгхэлэхдарааллыгхэлэлцүүлэгдаргалагчтогтооно.

8.4       Оролцогчид байр сууриа илэрхийлж дууссаны дараа асуудал оруулагч талаас шаардлагатай гэж үзвэлоролцогчдод болон урилгаар оролцож буй , шинжээч, Төрийн албан хаагч, судлаач, бусад зочдод хандан асуулт тавьж болно.

8.5        Асуулт, хариулт дууссаны дараа хэлэлцүүлэгт оролцогчид болон асуудал оруулагчдын зүгээссанал дүгнэлтхэлнэ. Ингэхдээнэгхүнднэгминутынхугацааолгоно.

 

8.6       Хэлэлцүүлгийгдаргалагчхэлэлцүүлгийгхаажүгхэлнэ.

8.7       Хэлэлцүүлэгторолцогчидбүдүүлэгүгхэллэгхэрэглэх, бусдыг доромжлох,үг яриаг таслах, өмнөөсньүгхэлэх,шүгэлдэх, хөлөөдэвсэх, зэргээр бусдын үгээчөлөөтэйхэлэхэдньсаадучруулсанүйлдэлгаргавал,хэлэлцүүлэгдаргалагчдэгбаримтлахыгшаардахбөгөөдшаардлагыгүлбиелүүлвэл иргэний танхимын ажлын алба, болон зохицуулагчид тухайн оролцогчдыг танхимаас гаргаж болно.

                        Ес: Хэлэлцүүлгийнүергарсансаналыгшийдвэрттусгах.

9.1       Иргэний танхимын  нээлттэй хэлэлцүүлгийнбүххэлбэрээрсаналавчдууссаныдараатөсөлболовсруулсанбагийнхантөслийнэхийг 7 хоногтбагтаанэцэслэнболовсруулжшийвэргаргагч,удирдахалбантушаалтандтанилцуулна.

9.2       Ирүүлсэнбүхсанал,төсөлдхэрхэнтуссан, эс туссаныг тайлбарласан танилцуулгыг хавсарган төслийншинэчилсэнхувилбарыгирүүлнэ.

9.3       Иргэний танхимд төслийнталаарирүүлсэнсанал, тухайнтөсөлдхэрхэнтуссан, эс туссан талаар хэлэлцүүлэгтасуудал оруулсан тал иргэний танхимийн төлөөллийнзөвлөлтэйхамтраниргэд,иргэнийнийгмийнбайгууллагууд,хувийнхэвшлийнбайгууллагынтөлөөлөлд тайлбарлах мэдээлэх үүргийгхүлээнэ.

                        Арав: Удирдлага ,санхүүжилт, найдвартайажиллагаа.

10.1     Иргнэий танхимын нээлттэй хэлэлцүүлгийнасуудлынтөлөвлөгөөгжилбүрийннэгдүгээрулиралдбагтаанхолбогдохбайгууллага,албантушаалтнысаналыгавчнэгтгэнИргэнийтанхимынтөлөөллийнзөвлөл,ЗасагдаргынТамгынгазартайхамтранболовсуулж,Засагдаргынсаналыгхавсарган сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийнхуралдаандтанилцуулжбатлуулна.

10.2     Цаг үеийншаардлага, иргэдийнсаналхүсэлт, сумыннийгэм ,эдийнзасгийнтулгамдсан асуудлыг шаардлагатай үедньИргэний танхимаар нээлттэй хэлэлцүүлэгторуулжболно.

10.3     Хүүхэд, залуучууд, Эмэгтэйчүүд, Ахмад настан, хөгжлийнбэрхшээлтэйиргэдзэрэгнийгмийнтодорхойбүлгүүдийнасуудлыгИргэнийтанхимыннээлттэйхэлэлцүүлгээрхэлэлцүүлжболно.

10.4     Иргэний танхимын үйлажиллагаагзохионбайгуулагчньИТХ-ынИргэнийтанхимынтөлөөллийнзөвлөл,түүний ажлын алба,ажилтан байна,Ажлын алба нь асуудал оруулагч талын албан тушаалтантай хамтран нээлттэй хэлэлцүүлгийголоннийтэдзарлах,иргэдээссанал, мэдээлэл хүлээжавах, хэлэлцүүлгийгзохионбайгуулах,хэвлэлээрмэдээлжсурталчлах,мэдээллийгцуглуулж эмхтгэх,саналыг ангилж багцлах,хэлэлцүүлгийндүнгнэгтгэнтайланмэдээлэлбэлтгэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

10.5     ЗөвлөлньИргэнийтанхимынүйлажиллагаагзохицуулахажлыналбыгудирдлагаархангаж,ажилдньхяналтүнэлгээхийж,жил, улирлаарнийтийнхэлэлцүүлгийг төлөвлөж, төлөвлөсөнасуудлынхэлэлцүүлгийнчанар,иргэдболонИргэний нийгмийн байгууллагын санал, шийдвэрт хэрхэн тусгаж байгаад хяналт тавьж зохицуулна.

 

 

10.6     Нийгмийн эрүүлмэнд, аюулгүйбайдлыгхамгаалах,цагүеийннөхцөлбайдалзэрэгонцгой шаардлагын улмаас Иргэний танхимд болох хэлэлцүүлгийгИТХ-ындарга,Иргэнийтанхимынтөлөөллийнзөвлөлцуцалжболно.

107      Хойшлогдсон хэлэлцүүлгийгзохионбайгуулахтухайзарыгэнэхүүжурмындөрөвдүгээрзүйлийндагууолоннийтэдмэдээлнэ.