төрийн сангийн тайлан 2014 он

                                     МӨСТ СУМЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ТАЙЛАН   2013.12.31
C1 Орлого Дүн Санхүүжилт Зарлага C2
Байгууллага Санхүүжилт
  Санүүгийн дэмжлэг 397250800 ИТХ 44182400 44182400 0
530500 Татвар орлого 189674726 ЗДТГ 197152100 197682600 0
  Татвар бус орлого 0 БАГ 49316600 49316600 0
650 Хөрөнгө оруулалт   ЗД-н нөөц 4300000 4300650 0
      МЭУСАХ зар 22362600 22362600 0
      Ахмад хороо 850000 850000 0
      Халамж 248848100 248848100 0
25666145     Татаас 18535345.29 18535345.29  
ТӨРИЙН САН C1.2   586925526   585547145.3   1378380.73
СУМЫН НИЙТ ДҮН   586925526     586078295.3 27044526.02
             
  ОНХ сан 244950000   244950000    
2673591 Сум хөгжүүлэх сан 198674434   175948483   25399542
             
             
  ДҮН  443624434   420898483   22725951
  НИЙТ ДҮН 1030549960   1006445628   52444068.02