Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

 2013 онд  ОНХС-н хөрөнгөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалт, ажил үйлчилгээ 2014 оны төлөвлөгөө

д/д     ажил үйлчилгээ х/н     төсөв гүйцэтгэл хийж гүйцэтгэсэн
1 Багийн төв барих   60000000 60000000 Баянхайрхан багт "Дабль-Инвест" ХХК  багийн төв барьж ашиглалтанд өгсөн
2 Малжуулах төсөл   50000000 50000000 5 багийн 15 малчинг малжуулсан
3 БИТ байгуулах   60000000 59500000 Хуучин конторын барилгыг 30 сая төгрөгөөр авсан. 29,5 сая төгрөгөөр гадна болон дээврийн заслыг "Бяцхан хүүхдүүд" ХХК гүйцэтгэсэн.
4 Халуун усны засвар   10000000 10000000 иргэн Б.Батсуурь шууд гэрээгээр гүйцэтгэсэн
5 Хогийн цэвэрлэгээ   30000000 27400000 иргэн Г.Батбаяр шууд гэрээгээр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулагдсан
6 Болзошгүй зардал   10000000 8000000 Хүн эмнэлгийн орыг шинэчилсэн
7 Өвс тэжээлийн фонд бүрдүүлэх   10000000 10000000 Аймгийн онцгой байдлын газраас өвс тэжээл татаж нөөцөлсөн
8 Баяр наадмын зардал   5000000 5000000 Ардын хувьсгалын ойг тэмдэглэхэд зарцуулсан
9 Нохой устгах   1500000 650000 иргэн Энхтамиртай гэрээ байгуулж 250 золбин нохой устгасан
10 Явган хүний зам, гудамжны гэрэлтүүлэг   60000000 23700000 "Хөх бугат" ХХК компани тендерт шалгарч гүйцэтгэсэн
11 Ногоон бүс байгуулах   10000000 10000000 4 га газрыг хашиж хамгаалан 4500 орчим мод бут суулгасан
12 Хөтөлбөрүүдэд   10000000 6750000 "Ном" "Авьяас" "Багшийн хөгжил" хөтөлбөрт зарцуулсан
13 Гүний худаг гаргах   6400000 3400000 Гүний худаг гэрээгээр шууд гаргуулсан
  Дүн   322900000 27440000 Төсвийн тодотголоор 48,5 сая төгрөг хасагдсан.

 

2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд

д/д хийгдэх ажил үйлчилгээ х/н төсөв          Худалдан авах хэлбэрүүд
1 Хужирт багт багийн төв барих   60000000   Тендер шалгаруулалтаар
2 БИТ төвийн дотно засал болон халаалт   60000000   Тендер шалгаруулалтаар
3 Багийн хөгжлийн хөтөлбөрт   60000000   Багийн ИНХ-ын шийдвэрээр
4 Гүний худаг гаргахад   12000000   Тендер шалгаруулалтаар
5 Ногоон бүс байгуулах   10000000   Олон нийтийн оролцоогоор
6 УБ болон дархан,Эрдэнэт хотод соёлын өдрүүд   20000000   ЗДТГ гүйцэтгэнэ
7 Цахилгааны дэд өртөө байгуулах   25000000   Тендер шалгаруулалтаар
8 Хөтөлбөрүүдэд /Багш,Авьяас,багшийн хөгжил хөтөлбөр/   12500000   Шууд худалдан авалт
9 Хүн эмнэлгийн хөтөлбөрт   5000000   Шууд гэрээгээр
10 Сумын өнгө үзэмж сайжруулах гэрэлтүүлэг   23650000   тендерээр, шууд гэрээгээр
11 Албан бус боловсролын өрөө тохижуулах техник хэрэгсэлд   4000000   шууд гэрээгээр
12 Иргэний танхимын тохижолтонд   10000000   шууд гэрээгээр
13 Баяр наадмын зардалд   10000000   шууд худалдан авна.
14 Болзошгүй эрсдлийн зардал   10000000   шууд  худалдан авалтаар
15 Нохой устгах   750000         шууд гэрээ байгуулж
  ДҮН   322900000