Тендер

2014 оны 1-р улиралд зарлагдах тендерүүд

д/д тендерийн нэр батлагдсан төсөв
1 улаантолгой багт гүний худаг гаргах 12000000
2 Цахилгааны дэд өртөө байгуулах 25000000
3 БИТ -ын дотор их засвар 60000000