Малжуулах төсөл 2013 он

    МӨСТ СУМЫН МАЛЖУУЛАХ ТӨСӨЛД ХАМРАГДСАН ӨРХИЙН СУДАЛГАА  
            2013.09.27  
ДД Малчдын нэрс Батлан даагч малчид Гэрээний дугаар Олгосон малын тоо мөнгөн дүн Малчны харъяа баг Эргэн төлөгдөх хугацаа
1 Д.Болдсайхан Д.Дашням 1 50 3330,0 Баянхайрхан баг 2015.11.02
2 Л.Даваасүрэн Л.Нямдорж 2 50 3330,0 Баянхайрхан баг 2015.11.02
3   Б.Бадамсүрэн 3 50 3340,0 Цэцэг гол баг 2015.11.02
4 Р ДаваасЮрэн Ш.Борхүү 4 50 3340,0 Цэцэг гол баг 2015.11.02
5 Ч.Цогтоо Ж.Галбадрах 5 50 3330,0 Хужирт баг 2015.11.02
6 Ч.Баатар Д.Мягмар 6 50 2000,0 Хужирт баг 2015.11.02
7 Ч.Баатар Б.Бямбажав 6   1340,0 Хужирт баг 2015.11.03
8 А.Энхмэнд Х.Дамдинбазар 7 50 3330,0 Давст баг 2015.11.02
9 Д.Батсүх Д.Баяс 8 50 3330,0 Давст баг 2015.11.02
10 Г.Ганболд Х.Нямдорж 9 50 3340,0 Давст баг 2015.11.02
11 Р.Отгондорж Р.Одсүрэн 10 50 3340,0 Цэцэг гол баг 2015.11.02
12 Д.Батмөнх Б.Мягмаржав 11 50 3330,0 Цэцэг гол баг 2015.11.02
13 Б.Эрдэнэ-Очир О.Цэнд-Аюуш 12 50 3330,0 Цэцэг гол баг 2015.11.02
14 Б.Хишигзул Б.Баярт 13 50 3330,0 Улаан толгой баг 2015.11.02
15 Н.Пүрэвдорж О.Баатар 14 50 3330,0 Улаан толгой баг 2015.11.02
16 М.Баатарбилэг Ш.Бүүвэйгал 15 50 3330,0 Улаан толгой баг 2015.11.02
  ДҮН   750 50000,0    
               
    Судалгаа гаргасан ………………………………………….Б.Нямаа