Худалдан авах ажиллагааны тайлан

    МӨСТ СУМЫН ,,........ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУДАЛДАН  АВАЛТЫН ТУХАЙ  ТАЙЛАН 
 Тухайн жилд худалдан авсан  бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал батлагдсан  төсөвт өртөг \сая.төг\ эрх шилжүүлсэн эсэх \ ГЕЗ-ын  нэр\ гэрээний дүн \сая. Төг\ гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар  худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн  журам   үнэлгээний хороо байгуулсан огноо  е-procurement сайтад  тендерийн  урилга нийтэлсэн  огноо  сонин  хэвлэлд  тендерийн  урилга нийтэлсэн  огноо  гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо тайлбар тодруулга 
1  улаантолгой багийн " Гүнийн худаг "   гаргах ажил       12 000 000   
     12 000 000 
 Алтайн  хар сувд ХХК\ 01\ дугаар   харьцуулалтын     аргаар  2014\03\26    сумын  мэдээллийн самбар нээлттэй хаалганы өдөр 2014/4/22 2014\5\4 2014\8\25   худгийн гүн 37,5 м , ундарга 1,3  насосны  марк Qj-037-100\3t-5  гүний  насостай    худаг шинээр гаргаж ашиглатанд өгсөн  220ү тоолууртай иж бүрэн ажлууд хийж дуусгасан 
2  хужирт багийн  "Багийн төв барих барилга "      60 000 000         59 000 000   "Давль сервисс ХХК \02 дугаар  харьцуулалтын аргаар  2014\6\10   сумын зарлалын    самбаруудаар тавьсан  2014\7\07  2014\11\17 багийн төвийн барилга багийн даргын өрөө нэг заалтай нийт 13х8х11 харьцаатай багийн төвийн барилга барьсан 
3  Бизнес инкубатор төв дотор засвар       60 000 000         57 032 868  Элбэг гүн ХХК \03 дугаар   харьцуулалтын аргаар  2014\7\23   сумын зарлалын самбаруудаар тавьсан  2014\8\21 2014\11\3 бизнус инкубатор төвийн  дотор засвар нийт 468м квд талбай  17 өрөө , 2 давхар ,  нийт 34 цонх иж бүрэн цахилгаан халаалт тень байрлуулж  засварласан өрөө тус  бүрээр мантааж хийж ажлаа 100% гүйцэтгэж  ажилласан 
4 баяр наадмын зардал       10 000 000         10 000 000          иргэдийн нийтийн хурлын хагас жилийн  хурлаар танилцуулсан  2014\7\7 2014\7\31  ИТХ-ын тогтоолын дагуу  Улсын баяр наадамд зарцуулсан 
5  иргэний танхим багйуулахад       10 000 000         10 000 000   Бооржийн туяа   ШГБ арга        2014\9\4 2014\11\19 ИТХ-ын  тогтоолын дагуу  иргэний танхим байгуулж ажилласан 
6  хүн эмнэлэг           5 000 000            5 000 000   мөст-алтайн хишиг  хоршоо  ШГБ арга        2014\8\13 2014\8\31  2013\12\19 өдрийн  тогтоолын дагуу   хүн эмнэлгийн   зөөлөн эдлэл шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэсэн 
7   насан туршийн боловсрол          4 000 000            4 000 000   боорж туяа   ШГБ арга        2014\8\13 2014\8\32  2013\12\19 өдрийн  тогтоолын дагуу    насан туршийн болвсрол олгоход чиглэж багшийг  тоног төхөөрөмж  , өрөө тохижуулж    ажлыг гүйцэтгэсэн 
8 баг хөгжүүлэх хөтөлбөр       60 000 000         23 198 360  бодонч гэгээн овоо  Н.Санжмятав ,  бүст овоо мал эмнэлэг   ШГБ арга        2014\6\1 2014\11\4  хөдөөгийн 4 багийн 4 малчин иргэн малжуулах  олгосон   нийт 4 иргэнд олгосон баянхайрхан  , давст 2 баг мал угаалгын ванн барьсан , хужирт баг  өвөлжөө, хаваржааны бууц ариутгасан 
9  ойжуулалт       10 000 000         12 020 840            2014\3\1 2014\10\31 100 чацаргана тарьсан   хашаалсан талбайгаа шинэчилж шинээр тор татаж мод улиас тариалсан 
10 сум сурталчилах       20 000 000            1 900 000    ШХА       2014\1\15 2014\1\30 концерт бэлтгэсэн хөлс, бүжгийн хувцас, дээл,  үндсэний хувцас   зэргийг худалдаж авсан, цалин олгосон 
11 багшийн хөгжил       12 500 000            1 850 000    ШХА       2014\10\ 2014\11\30 сургуулийн нийгмийн ажилтан компьютер, принтер , сургуулийн бага биеийн тамирын гимнастикийн хэрэгсэл  авахад
12  Урд оны дутуу санхүүжилт       10 000 000            7 000 000  боорж туяа            2014\10\31  боорж туяа дутуу санхүүжилт 
13 болзошгүй эрсдлийн сан       10 000 000    2118000   ШХА       2014\1\31 2014\11\31 Мөнгөлөг шагшуургад оролцсон , 
  нийт     283 500 000       205 120 068