Төрийн сангийн тайлангийн нэгтгэл

                                     МӨСТ СУМЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ТАЙЛАН   2013.12.31
C1 Орлого Дүн Санхүүжилт Зарлага C2
Байгууллага Санхүүжилт
  Санүүгийн дэмжлэг 397250800 ИТХ 44182400 44182400 0
530500 Татвар орлого 189674726 ЗДТГ 197152100 197682600 0
  Татвар бус орлого 0 БАГ 49316600 49316600 0
650 Хөрөнгө оруулалт   ЗД-н нөөц 4300000 4300650 0
      МЭУСАХ зар 22362600 22362600 0
      Ахмад хороо 850000 850000 0
      Халамж 248848100 248848100 0
25666145     Татаас 18535345,29 18535345,29  
ТӨРИЙН САН C1.2   586925526   585547145,3   1378380,73
СУМЫН НИЙТ ДҮН   586925526     586078295,3 27044526,02
             
  ОНХ сан 244950000   244950000    
2673591 Сум хөгжүүлэх сан 198674434   175948483   25399542
             
             
  ДҮН  443624434   420898483   22725951
  НИЙТ ДҮН 1030549960   1006445628   52444068,02
             
             
             
                                     МӨСТ СУМЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ТАЙЛАН   2014.09.30
C1 Орлого Дүн Санхүүжилт Зарлага C2
Байгууллага Санхүүжилт
  Санүүгийн дэмжлэг 373931800 ИТХ 42600800 40924454 1676346
0 Татвар орлого 37301637,6 ЗДТГ 150180400 143286400 6894000
  Татвар бус орлого 0 БАГ 55701800 51062031 4639769
0 Хөрөнгө оруулалт   ЗД-н нөөц 3142000 2601000 541000
      МЭУСАХ зар 10074000 10074000 0
      Ахмад хороо 600000 600000 0
      Халамж 140846600 140846600 0
27044526     ОНХ сан 15200000 15200000  
ТӨРИЙН САН C1.2   411233437,6   418345600   19932363,62
СУМЫН НИЙТ ДҮН   411233437,6     404594485 33683478,62
             
  ОНХ сан 142500000   137781100   4718900
25399542 Сум хөгжүүлэх сан 36693928   24044358   38049112
             
             
  ДҮН  179193928   161825458   17368470
  НИЙТ ДҮН 590427365,6   580171058   71732590,62